Overboekservice Effecten

Sinds 1 maart 2013 biedt een aantal banken de Overboekservice Effecten aan. 

Het doel van deze service is om de effectenportefeuille van een retail- of een private klant snel en effectief te kunnen overboeken tussen twee banken.
Voor zo’n overboeking tussen twee deelnemende banken biedt deze service een procedure (incl. aanvraagformulier en voorwaarden) die een efficiënte overboeking binnen enkele dagen (max. 10) mogelijk maakt. Het principe van de procedure: de klant gaat naar zijn nieuwe bank en vraagt daar om de overboekservice; de nieuwe bank stuurt het aanvraagformulier naar de oude bank; de oude bank levert de effecten aan de nieuwe.

De volgende banken doen nu mee:
- ABN AMRO Bank
- BinckBank
- ING Bank 
- KAS BANK
- Kempen & Co
- Rabobank
- Van Lanschot Bankiers 

Sinds 1 maart 2014 is er ook een broker aan de lijst met deelnemers toegevoegd:

- DeGiro

Dit betekent dat waar gesproken wordt van bank of Bank daaronder ook wordt verstaan broker c.q. gelieerd bewaarbedrijf.

U kunt de voorwaarden raadplegen door hieronder op het icoon te klikken: 

kickoff-download-button

De werkwijze en "tips en aandachtspunten" vindt u onderaan deze pagina. 
Iedere partij hanteert een eigen aanvraagformulier; voor de aanvraag gaat u naar uw nieuwe bank. 

Deelnemende partijen kunnen procedures en contactgegevens raadplegen op het voor DACSI-leden beschikbare deel van deze website - het ledenweb - onder Project - Overboekservice Effecten - Documents

Banken die nog niet deelnemen kunnen zich aansluiten bij het convenant dat tussen deelnemende banken is gesloten; nadere informatie bij het DACSI-secretariaat.

Werkwijze 

De Overboekservice Effecten vraagt u als nieuwe Rekeninghouder aan bij de Nieuwe Bank. Deze volgt haar eigen procedures om u als nieuwe Rekeninghouder te kunnen accepteren.

U ontvangt het formulier Aanvraag Overboekservice Effecten van uw Nieuwe Bank. U vult dit Aanvraagformulier volledig en juist in en levert het ingevuld in bij uw Nieuwe Bank. Na ontvangst beoordeelt deze of de opdracht tot het overboeken van de Effecten kan worden geaccepteerd.

De Nieuwe Bank en de Oude Bank kunnen uitvoering van uw aanvraag van de Overboekservice weigeren als:

-  een verkeerd Aanvraagformulier is gebruikt, of;

-  het Aanvraagformulier niet volledig of niet juist is ingevuld, of;

-  ingevulde gegevens afwijken van de bij de Nieuwe Bank bekende gegevens met betrekking tot de Nieuwe Rekening of van de bij de Oude Bank bekende gegevens met betrekking tot de Oude Rekening, of;

-  het Aanvraagformulier niet door alle (mede)rekeninghouders is ondertekend, of;

-  de op het Aanvraagformulier geplaatste handtekening(en) van de Rekeninghouder of diens vertegenwoordiger afwijkt/afwijken van de bij de Nieuwe Bank of bij de Oude Bank bekende handtekeningen, of;

-  de Rekeninghouder dan wel anderen die het Aanvraagformulier namens de Rekeninghouder hebben getekend volgens de bij de Oude Bank en/of de Nieuwe Bank bekende informatie niet bevoegd of niet bekwaam is/zijn om de opdracht tot het uitvoeren van de Overboekservice te verstrekken, of;

-  de Rekeninghouder bij de Oude Bank niet dezelfde rekeninghouder* is als die bij de Nieuwe Bank, of;

-  de tenaamstelling van de Oude rekening niet gelijk is aan de tenaamstelling* van de Nieuwe Rekening, of;

-  de Oude Rekening wordt aangehouden bij een bank die (nog) niet is aangesloten bij de Overboekservice als deelnemende bank.

*    deze weigeringsgronden zijn niet van toepassing als aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

-      de Oude Rekening wordt aangehouden door één rekeninghouder, en de Nieuwe Rekening wordt aangehouden door die rekeninghouder van de Oude Rekening en maximaal één andere rekeninghouder;

-      de tenaamstelling van de Oude Rekening is een onderdeel van de tenaamstelling van de Nieuwe Rekening;

-      de Rekeninghouders zijn ieder natuurlijke personen en ieder afzonderlijk bevoegd om over de Nieuwe Rekening te beschikken;

-      de Oude en Nieuwe Rekening worden uitsluitend voor particuliere, niet-zakelijke, doeleinden gebruikt.

Als de Nieuwe Bank de opdracht tot het uitvoeren van de Overboekservice Effecten accepteert, zal deze direct met de uitvoering daarvan beginnen.

De Nieuwe Bank zal de Oude Bank het Aanvraagformulier (digitaal) toezenden en na acceptatie zal de Oude Bank met de verwerking van de Overboekservice Effecten aanvangen.

De verwerking en de afwikkeling van de Overboekservice Effecten nemen enige tijd in beslag. De verwerkingsduur is afhankelijk van de betrokken Effecten. Vanaf het moment waarop de Nieuwe Bank een volledig en juist ingevuld Aanvraagformulier heeft ontvangen, gelden de volgende richtlijnen:

-  Effecten verhandelbaar op een gereguleerde beurs binnen de EU, USA of Canada: gemiddeld 10 werkdagen;

-  Effecten verhandelbaar op andere beurzen: op basis van inspanningsverplichting.

Als de Nieuwe Bank de overboekingsopdracht om wat voor reden dan ook niet (of niet geheel) accepteert, brengt zij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

De Overboekservice Effecten eindigt als alle daarvoor in aanmerking komende Effecten zijn overgeboekt van de rekening bij de Oude Bank naar de rekening bij de Nieuwe Bank. De Oude Bank zal de rekening sluiten als dit door de rekeninghouder op het Aanvraagformulier is aangegeven. 

Tips en aandachtspunten

Informeer bij uw Oude Bank naar de gevolgen die de Overboekservice Effecten kan hebben voor eventuele andere producten en diensten die u bij de Oude Bank afneemt.

Voor het kunnen uitvoeren van de Overboekservice Effecten moet uw geldsaldo van uw rekening bij uw Oude Bank voldoende zijn om de kosten van de Overboekservice Effecten te kunnen betalen.

Als u een volmacht heeft verstrekt voor de rekening bij de Oude Bank, dan geldt deze niet vanzelfsprekend voor uw rekening bij de Nieuwe Bank. U dient desgewenst een nieuwe volmachtverklaring (eventueel met andere voorwaarden) bij uw Nieuwe Bank te ondertekenen.

Gedurende de periode dat uw overboekingsopdracht bij de Oude Bank en de Nieuwe Bank (nog) in behandeling is kunt u voor de Effecten waarvoor u een overboekingsopdracht door middel van de Overboekservice Effecten heeft gegeven, geen beursopdrachten plaatsen totdat de Effecten zijn overgeboekt. Gedurende deze periode loopt u een koersrisico zonder de mogelijkheid om in te grijpen.

Hebt u lopende effectenorders, dan kunt u deze laten royeren voordat u het Aanvraagformulier indient, of u wacht met het verstrekken van de overboekingsopdracht totdat uw lopende orders zijn afgewikkeld.

Indien naar uw mening de verwerking van de overboeking niet verloopt conform de in de Algemene Voorwaarden Overboekservice genoemde wijze en tijdpad, dan dient u hierover in contact te treden met de Nieuwe Bank (en eventueel met de Oude Bank).